E.I. VOLEM FEINA SERVEIS AMBIENTALS, S.L. és una empresa filial de Fundació Volem Feina que es regeix per la normativa de les empreses d’inserció qualificades al Registre Administratiu d’Empreses del Departament de Treball Afers Socials i Famílies, sense excloure’n la normativa mercantil.
Comparteix la mateixa Missió, Visió i Valors que la seva matriu, buscant la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d’exclusió social, mitjançant el contracte de treball per desenvolupar activitats econòmiques i mercantils com a objecte social de la mateixa destinant a això, el 100% dels seus excedents a la pròpia empresa.

 
DADES IDENTIFICATIVES
E.I. Volem Feina Serveis Ambientals, S.L.
Any de constitució: 2019
Forma jurídica: Empresa d’Inserció-Societat Limitada
Adreça: Avinguda St. Jordi , 23. 25280 SOLSONA.
NIF: B25843301
Codi compte Cotització a la SS: 25110274610
 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció, Núm. 89.
 
Departament de Territori i Sostenibilitat
  • Codi per al transport autoritzat de residus  T-8107
  
Registre Mercantil de Lleida
  • Inscrita el 04 de febrer de 2019, T. 1554, F.104, Full L-31512, Inscrip. 1 
 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
President:  Sr. Rossend Mujal Alsina
Tresorer:  Sr. Sr. Josep Lluís Alonso Rodríguez
Secretari: Sr. Carles Viladrich Canal
 
El Consell d’Administració, és l’òrgan màxim de govern d’E.I. Volem Feina Serveis Ambientals, S.L. i és a qui correspon complir els objectius estatutaris, com també administrar amb diligència els béns i drets que integren el seu patrimoni. Els seus membres exerceixen el seu càrrec gratuïtament.