INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL PER PART DE LES EMPRESES D'INSERCIÓ


Subvenciona la contractació per part de les empreses d'inserció de persones tècniques d'acompanyament en la inserció o en la producció, amb la finalitat de millorar la qualificació professional i l'ocupabilitat de les persones treballadores en procés d'inserció.


Línia 1: Acompanyament de les persones en risc d'exclusió per les empreses d'inserció.

Línia 2: Incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.
Subvenciona la contractació per part de les empreses d'inserció, de persones que es troben en situació o greu risc d'exclusió social acreditada pels serveis socials o que reben la renda mínima d'inserció/Renda garantida de ciutadania, per un període mínim de tres mesos continuats de contractació.

Aquest programa compta amb el finançament del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.Programa Treball i Formació - Línia Joves tutelats i extutelats (SOC-TRFO JOVES)
(2022)
L'objectiu de la línia Joves tutelats i extutelats del Programa Treball i Formació és facilitar experiències professionals a un sector de població jove, especialment vulnerable, com són els joves tutelats i extutelats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, per facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari.

Aquestes experiències professionals tenen una durada de 12 mesos i van acompanyades per accions de formació.

El programa està cofinançat per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social de l'any 2022. 


Subvenció d'ajuts extraordinaris (2020).
Per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes previstes al Capítol IV del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Aquest programa compta amb el finançament del SOC, la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.
 FONDO SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO 2023-2024


   -   Actuacions emmarcades en l'ECONOMIA VERDA (Enfortiment de línies de negoci existents)

Projecte: ECOVOL 23-24


Amb la col·laboració de:


ECONOMIA SOCIAL +: OPORTUNIDADES REALES DE EMPLEO

Període d'execució: 2023-2024