Orientació laboral i borsa de treball

L’objectiu del Grup Volem Feina és facilitar l'accés al món laboral de persones amb dificultats per trobar una feina mitjançant un procés d'acompanyament.

Orientació i assessorament laboral
El procés comença amb la fase d'orientació en la qual es fa un anàlisi de les habilitats, aptituds, motivacions i expectatives de la persona interessada, per tal d’enfocar la recerca de feina a una ocupació concreta. També s’analitzen les possibilitats de rebre formació i la realitat del mercat de treball. En aquest sentit, els informem sobre:

  • Els tipus d’empreses que hi ha a la zona i on s’ubiquen.
  • Els diversos tipus de contractes existents.
  • Com preparar-se per una entrevista de feina i a redactar un currículum.


Borsa de treball
Una vegada es té clar l’objectiu professional del usuari o usuària, a través de la borsa de treball, se l’informa de les ofertes de feina existents en el mercat, de com fer una sol·licitud de treball i el/la posem en contacte amb empreses.

Seguiment de la inserció
Un cop l’usuari o usuària ha trobat feina, li resolem els dubtes que li puguin sorgir relacionats amb l’empresa, el contracte de treball, el conveni del sector, etc.

Aquest programa rep el suport del Fons Social Europeu i Càritas Española.

Solsona acull: atenció a transeünts

Solsona, tot i ser una ciutat petita, rep anualment la visita de transeünts. La Fundació Volem Feina dóna cobertura a les necessitats bàsiques d'aquestes persones sense més recursos que els que porten al damunt. L’oferta de servei que proposa l’entitat és a nivell vital, perquè el temps que passen a la ciutat també és limitat. És un servei adreçat a persones sense sostre en qualsevol grau de desarrelament. Una altra finalitat és operar com a punt de vinculació a serveis de la resta de la xarxa.


EXECUCIÓ  DEL PROJECTE:


1. Acollida i entrevista per part de la treballadora social: es comproven les dades personals del/a usuària, es signa el protocol d'ingrés, es registren les seves demandes i se'n valoren i segueixen les capacitats, mancances i necessitats. Segons quina sigui la seva situació personal, pot anar a l'alberg a descansar o realitzar gestions personals. 2. Manutenció: l'entitat li facilita i assumeix els àpats necessaris durant la seva estada.

3. Servei de rober: se li proporciona roba, així com altres articles com ara un sac de dormir, motxilla, despertador, mantes....

4. Lot d'higiene: se li entrega un lot amb productes bàsics per a la seva higiene personal.

5. Allotjament: se li cobreix l'allotjament de dues nits.

6. Se li entrega un bitllet d'autobús per facilitar-li la següent ruta.

7. Es tanca el seguiment i s'acomiada.

En cas que existeixi alguna demanda concreta per part de l'usuari/ària, aquesta s'avalua i, segons el cas, es pot proposar una estada més llarga.

Aquest programa rep el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, amb col·laboració del Consell Comarcal del Solsonès, Ajuntament de Solsona i la Policia Local.

Orientació a la ciutadania immigrant

El Servei d’Orientació a la Ciutadania Immigrant (SOCI) va néixer amb la finalitat de buscar el respecte i la dignitat inherent a tothom. Les persones en circumstància administrativa irregular es troben en una situació greu de vulnerabilitat que dificulta l'exercici dels seus drets i el desenvolupament d'un projecte de vida, ja que es troben amb l'amenaça permanent d'una eventual expulsió cap als seus països d'origen i pateixen pel futur dels seus fills.

El projecte SOCI permet crear un espai de confiança entre les persones involucrades en el servei per tal de conèixer els perfils laborals de les persones immigrades, realitzar un itinerari d'orientació, vetllar pels seus drets i estar al dia dels aspectes legals i d'estrangeria.

Emergència social

En algunes ocasions, persones o famílies amb ingressos econòmics escassos, es troben amb una despesa no prevista que no poden assumir. Això comporta una emergència econòmica puntual difícil de resoldre sense l'ajut d'altres. L'entitat intenta garantir la cobertura dels productes que facilitin la millora de les seves condicions de vida i el seu benestar. D'aquesta manera es contribueix a resoldre que la necessitat detectada no s'afegeixi a la situació actual.

A Volem Feina els proporcionem productes materials bàsics com roba, estris de cuina, petits electrodomèstics, mobles, etc. i se'ls ofereix orientació laboral.

Aquest programa rep el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Donem material recollit per la Fundació Volem Feina a ONG que cooperen amb països anomenats del tercer món.