La Fundació Volem Feina és una entitat privada sense ànim de lucre creada l'any 2000 a Solsona que té com a objectiu ajudar les persones en risc d’exclusió social mitjançant un acompanyament que les permeti incorporar-se en igualtat de condicions en una vida social i laboral activa.

El Patronat és l’òrgan màxim de govern de la Fundació Volem Feina. Li correspon complir els objectius fundacionals i administrar amb diligència els béns i drets que integren el seu patrimoni. Els patrons exerceixen el seu càrrec gratuïtament.

Membres del Patronat:

President:  Sr. Rossend Mujal Alsina

Vice-presidenta: Sra. Montse Barrera Bajona

Tresorer:  Sr. Josep Lluis Alonso Rodríguez

Secretari: Sr. Carles Viladrich Canal

Vocals:

Sr. Rector Parròquia Solsona

Sr. Representant Ajuntament de Solsona

Sr. Representant Consell Comarcal Solsonès

Sr. Jordi Montanyà Vilalta

Sra. Glòria Mujal Colilles


ORGANIGRAMA

Organigrama Fundació volem Feina